top of page

סקר סיכונים

סקר סיכונים הוא תהליך לאיתור, ניתוח והערכת הסיכונים להם חשוף הארגון.

על-פי ממצאי סקר הסיכונים, נוכל לסווג כל תהליך, פעולה או תפקיד לפי רמת הסיכון שבו, ולזהות כל פעולה אשר עלולה לסכן עובדים ואורחים, ובשל כך- להביא למודעות לקיומו של הסיכון ולקבוע כיצד ניתן להקטין את הסיכון לרמה הנמוכה האפשרית ובאילו כלים נשתמש- בהתאם לסוג הסיכון והנזק שהוא עלול לגרום.

סקר הסיכונים מתבצע על ידי איסוף המידע הנדרש מבעלי התפקידים ובדיקת מידע ואסמכתאות. אנו ממפים את הסיכונים ומדרגים אותם לפי רמת ההשלכה הפוטנציאלית שלהם על הארגון.

ראשית, על מנת שנוכל לקבוע האם תהליך או פעולה מסוימת אכן ניתנת לביצוע מבחינה בטיחותית, עלינו להגדיר מהי רמת "הסיכון הקביל" שבמסגרתו אנו יכולים לעבוד. לכל פעולה אשר להערכתנו אינה במסגרת הסיכון הקביל, נקבע כלים (נוהל, הדרכה, אישור מיוחד וכד') אשר יוריד את הסיכון לרמת הסיכון הקביל. פעולה אשר נקבעו כלים להפחתת הסיכון בה, אך גם לאחר הערכתה מחדש, עדיין אינה במסגרת הסיכון הקביל- אינה יכולה להתבצע ואנו ניאלץ לקבוע תהליך/ פעולה תחליפית אשר תתקיים במסגרת רמת הסיכון אותה קבענו שהחברה יכולה להתקיים בה.

הערכת רמת הסיכון כקביל או לא קביל, תיקבע על-פי מכפלה של ההסתברות להתממשות הסיכון X חומרת הפגיעה (פיזית ו/או כלכלית).

הפעילות בסקר סיכונים תתבסס על:

  • פקודת הבטיחות בעבודה – נוסח חדש – תש"ל 1970.

  • חוק ארגון הפיקוח על העבודה – התשי"ד 1954.

  • ניסיון ושיקול דעת מקצועי.

בסיום הסקר, נגיש לכם סיכום בכתב, הכולל את הסיכונים והמפגעים הקיימים במפעל, את הפעולות הנדרשות לביצוע ודרישות החוק הרלוונטיות לכם, בתחום מניעת סיכוני בטיחות ובריאות.

הסקר סיכונים יבוצע על-ידי ממונה בטיחות מוסמך, מקצועי ובעל ניסיון רב בנושא סקר הסיכונים.

הבסיס לניהול סיכונים

לאחר ביצוע סקר סיכונים מתקבלות מטריצת הסיכונים ומפת הסיכונים הארגונית. זהו כלי עבודה ראשון במעלה להתנעת תהליך מושכל של ניהול סיכונים בארגון ומפתח לקבלת החלטות שקולות ומודעות. למעשה, סקר סיכונים הוא הבסיס עליו נשען תהליך ניהול הסיכונים כולו; ככל שכל שהסיכונים יזוהו והמיפוי שלהם יהיה מדויק יותר  כך הארגון ימזער את החשיפה שלו בצורה הטובה ביותר.

המשקל הרב של מפת הסיכונים ומידת הדיוק שלה על יכולת הארגון להתגונן מפני סיכונים בפעילותו השוטפת, מעידה על החשיבות המכרעת בביצוע סקר סיכונים על ידי מומחים בעלי הידע והניסיון המתאימים.

l-intro-1617383063.jpg
השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

תודה על הודעתך, נחזור אליך בהקדם!

נשמח לעמוד לרשותך

bottom of page